Статут СНС

У складу са одредбама члана 14. Закона о политичким организацијама Републике Српске и члана 20. Статута Српске напредне странке, Скупштина Странке на сједници одржаној дана, 28.02.2015. године у Бијељини донијела је

 

СТАТУТ

СРПСКЕ НАПРЕДНЕ СТРАНКЕ

 

 

I  -  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 
Српска напредна странка је политичка организација слободних и одговорних чланова која дјелује у складу са Уставом и законом, својим Програмом и овим Статутом на подручју Републике Српске и Босне и Херцеговине.

 

Члан 2. 
Статутом Српске напредне странке (у даљем тексту - Странка) уређују се:
а) циљеви удруживања и метод њиховог остваривања;
б) назив, сједиште и симболи;
в) правни положај, заступање и представљање Странке;
г) чланство, права и дужности;
д) организација  и  органи  Странке,   њихове  надлежности,   обавезе  и одговорности;
ђ) стицање, коришћење и располагање средствима Странке;
е) дисциплинска одговорност чланова;
ж) доношење, измјене и допуне Статута Странке.

 

 

II  -  ЦИЉЕВИ СТРАНКЕ

 

Члан 3.
Српска напредна странка (у даљем тексту - СНС) ће у свом дјеловању тежити ка остварењу сљедећих циљева:
а) остваривање  и  заштита   националног   интереса  српског  народа, ширење демократских начела и успостављање и очување демократског поретка у РС и БиХ;
б) формирање стабилне државе у којој ће владавина права и поштовање принципа уставности и законитости представљати темеље државне власти;
в) помагање породицама погинулих и несталих бораца;
г) борба  за  побољшање  Уставом  загарантованих  права  припадника националних мањина;

д) борба против корупције и криминала;
ђ) економски опоравак улагањем у пољопривреду и стварањем снажне привреде, као услова за развој и сузбијање незапослености, уз рационално коришћење природних богатстава у складу са највишим интересима грађана РС и БиХ;
е) стварање државе социјалне правде, у којој ће свако имати једнаке могућности да гради своју срећу и која ће дјеци, лицима са посебним потребама, пензионерима и осталим социјално угроженим грађанима обезбиједити услове за нормалан живот у свим сферама друштвене дјелатности;
ж) успостављање равномјерног регионалног развоја и децентрализација Републике Српске, развој села, спречавање депопулације и миграције становништва из мањих средина у друге велике градове;
з) побољшање улоге и позиције Републике Српске у свијету, улазак у Европску унију, развијање најближих односа са Руском Федерацијом, Кином, Индијом, Бразилом и осталим политичким и економским силама у свијету, као и са традиционалним пријатељима наше земље;
и) остваривање и провођење Општег оквирног споразума за мир у Босни  и Херцеговини.

 

III  НАЗИВ, СЈЕДИШТЕ И СИМБОЛИ

 

Члан 4.

(1) У свом политичком дјеловању Странка користи пун назив и скраћени назив.
(2) Пун назив Странке је: „Српска напредна странка“.
(3) Скраћени назив Странке је: „СНС“.

 

Члан 5.
Сједиште Странке је у Бањој Луци, ул. Јована Дучића 40.

 

Члан 6.
(1) Српска напредна странка има печат округлог облика, пречника 35 mm., у чијем се средишту налази грб странке без ленте, а по ободу текст „СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА – БАЊАЛУКА“

 

(2) Градски одбор Српске  напредне странке има печат, пречника 32 mm.,  округлог облика у чијем се средишту налази грб Странке без ленте, а по ободу текст „СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА – ГРАДСКИ ОДБОР“ и назив града,  исписан ћириличним писмом.

 

(3) Општински одбор Српске напредне странке има печат, пречника 32 mm.,  округлог облика у чијем се средишту налази грб Странке без ленте, а по ободу текст „СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА – ОПШТИНСКИ ОДБОР“ и назив општине,  исписан ћириличким писмом.

 

Члан 7.
(1) Српска  напредна  странка  има  грб, свечану заставу, химну и славу Странке.

(2) Грб Странке је штит оперважен златним оквиром, квадриран бијелим крстом тако да се у горњем лијевом и доњем десном пољу на плавој подлози налази златни крст са четири оцила, у горњем десном и доњем лијевом пољу на црвеној подлози се налази Немањићки бијели двоглави орао, а испод штита је златна лента на којој црвеним словима пише „Српска напредна странка.“

(3) Свечана   застава   Странке   је    тробојка    правоугаоног   облика, подијељена на три хоризантална поља, при чему је горње поље црвене, средње поље плаве, а доње поље бијеле боје. На средини плавог поља налази се грб Странке без лентe, а у црвеном пољу златним словима исписано је „Српска напредна странка“. Однос дужине и ширине заставе је два према један.

(4) Застава  Странке  je  бијели  правоугаоник,  чији је однос дужине и ширине три према два, на коме се налазе два усправна ромбоида. Црвени ромбоид се налази са лијеве, а плави са десне стране. Испод ромбоида је исписано „Српска напредна странка“.

(5) Химна Странке је пјесма „Тамо далеко.“

(6) Слава  Странке  је  „Преподобна мати Параскева Света Петка“,  која   се  слави  двадесетседмог октобра.

 

 

IV  -  ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ, ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ СТРАНКЕ

 

Члан 8.
СНС има својство правног лица, с правима и обавезама утврђеним законом и Статутом. 

 

Члан 9.
(1) СНС има свој рачун путем којег води своје материјално-финансијско пословање.
(2) За  материјално-финансијско  пословање  непосредно  је  одговоран законски потписник, предсједник странке. 

 

Члан 10.
(1) Странку заступа и представља предсједник Странке.

(2) Ако  је  предсједник  Странке  спријечен  да  врши своју функцију, Странку заступа и представља замјеник предсједника.

 

 

V  -  ЧЛАНСТВО, ПРАВА И ДУЖНОСТИ

 

Члан 11. 
(1) Члан Српске напредне странке може бити сваки пунољетни грађанин који прихвата програмска начела, циљеве и Статут Странке и који је спреман да ради на њиховом остваривању. 

(2) Члан  СНС  не  може  постати  лице  које  својом биографијом штети угледу СНС или ако је правоснажно осуђивано за тежа кривична дјела о чему одлуку доноси територијално надлежни орган СНС. 

(3) Чланство   у   Странци    се   стиче    својеручним   потписивањем приступнице. Сваком члану Странке издаје се чланска карта, ако његово учлањење није у супротности са ставом два овог члана.

 

Члан 12.

Члан Српске напредне странке учествује у активностима Странке и има право да бира и буде биран у органе Странке. Члан Странке има право на потпуну заштиту у случају дискредитовања или угрожавања његових права због припадности Српској напредној странци или обављања страначких послова.

 

Члан 13.

Члан Странке је обавезан да шири идеје које заступа Странка, да чува и унапређује углед Странке, да се у изборима залаже за успјех Странке, да ради на омасовљењу чланства Странке, да инсистира на досљедној демократичности у свим органима и тијелима Странке, да се слободно опредјељује приликом доношења одлука у Странци, да дјелује у складу са овим Статутом и Програмом Странке, да тражи тумачење Статута ако сматра да су му угрожена или повријеђена чланска права и да према својим могућностима и у складу са законом материјално помаже Странку и плаћа чланарину чија висина се утврђује посебном Одлуком Главног одбора Странке.

 

Члан 14.

Члан Странке има право да у раду органа и организација Странке износи своја мишљења и заузима ставове о питањима о којим расправљају и одлучују органи и организације Странке. Због изнијетог мишљења или заузетог става члан Странке не може бити изложен било каквим санкцијама. 

 

Члан 15. 
Чланство у СНС престаје:

а) смрћу члана;
б) иступањем из чланства;
в) ступањем у другу странку; 
г) брисањем из евиденције; 
д) кандидовањем на изборној листи мимо одлука Странке; 
ђ) искључењем.

 

Члан 16.

(1) Искључење  је  изузетно  средство  престанка  чланства у СНС. Члан може бити искључен из Странке у случају да: 

а) учествује  у  политичким  активностима  и  заступа  у јавности ставове који су супротни Програму и политичким ставовима Странке; 
б) повриједи одредбе Статута Странке и тиме нанесе штету Странци; 
в) не извршава одлуке органа и организација Странке за које је задужен, или поступа супротно њима; 
г) износи у јавности расправе, закључке и писани материјал са сједница органа Странке, а да није за то овлашћен.

(2) Поступак о искључењу може да покрене Оппштински одбор - градски одбор, окружни одбор и Предсједник Странке. Одлуку о искључењу доноси Предсједништво Странке.  Одлука се доставља искљученом члану, који има право жалбе Главном одбору у року од 15 дана од пријема Одлуке. Одлука Главног одбора је коначна. Начин вођења поступка се прописује овим Статутом у поглављу о дисциплинској одговорности.

 

Члан 17.

(1) Чланство  у  Српској  напредној  странци  престаје  брисањем  из евиденције због невршења дужности из члана 13. Статута, а за период од најмање годину дана.

(2) Одлуку  о  брисању  доноси  градски  или  општински одбор о чему извјештава секретаријат Странке и самог члана, који има право жалбе Предсједништву Странке. На одлуку Предсједништва дозвољена је жалба Главном одбору Странке чија је одлука коначна.

 

Члан 18.

Странка може да има почасног Предсједника. Звање почасног Предсједника Странке се додјељује заслужном члану Странке или бившем Предсједнику Странке а о његовом додјељивању одлучује Главни одбор Странке. Звање почасног члана Странке могу добити појединци који су јавно испољили приврженост и залагање за основна програмска начела Српске напредне странке, а о његовом додјељивању одлучује Главни одбор Странке.

 

 

Vl   -  ОРГАНИЗАЦИЈА И ОРГАНИ СНС

 

Члан 19.

(1) Српска   напредна   странка   је   организована   и   дјелује   преко организација на територијалном принципу или преко повјереника Странке. Чланови припадају одговарајућој организацији према мјесту пребивалишта.

(2) Организације СНС су:

а) мјесне; 
б) градске / општинске; 
в) окружне (регионалне)

 

Члан 20.

(1) Мјесне организације се оснивају за дио територије једне општине.

(2) Градске и Општинске организације се оснивају за територију једног града или општине. Градске организације могу да се организују као општински одбор односно као окружни одбор у зависности како је законом уређена организација града.

(3) Окружне организације се формирају у дијеловима Републике Српске који се територијално подударају са изборним јединицама за Народну Скупштину Републике Српске.

(4) Организационе форме Странке за подручје Федерације БиХ, доноси својом одлуком Главни одбор Странке.

 

Члан 21.

Органи Странке су:

а) Скупштина
б) Главни одбор 
в) Предсједник
г) Предсједништво 
д) Надзорни одбор
ђ) Статутарна комисија

 

Члан 22.

Рад свих органа и организација СНС је јаван.  Странка комуницира са јавношћу путем јавних саопштења, конференција за штампу и јавних иступа њених представника.  У изузетним случајевима јавност се може искључити, о чему непосредно прије засједања одлучује односни орган или организација.

 

1. Скупштина

 

Члан 23.

(1) Скупштина је највиши орган Странке. Скупштина Странке може да буде редовна и ванредна. Редовна Скупштина Странке може бити извјештајана и изборна.  Редовна изборна Скупштина Странке одржава се сваке четврте године. Ванредна изборна Скупштина се одржава када Скупштина Странке себи скрати мандат.

(2) Делегати  Скупштине  Странке  могу бити по функцији и изабрани. Скупштину Странке сачињавају представници општинских одбора који су изабрани делегати и делегати по функцији, а то су чланови Главног одбора.

(3) Број делегата за Скупштину Странке из Општинских одбора Странке утврђује Главни одбор Странке својом одлуком, водећи рачуна о територијалној заступљености и изборним резултатима које су остварили Општински одбори.

(4) Делагати Скупштине Странке се бирају на период од четири године. Начин избора делегата утврђује Главни одбор. Делегату по функцији престанком функције престаје и мандат делегата Скупштине Странке.

(5) У случају да изабраном делегату у међувремену, из било ког разлога, престане чланство у Српској напредној странци или поднесе оставку на мјесто делегата Скупштине, Градски или Општински одбор са чије територије долази делегат дужан је да изабере новог.

(6) Скупштина  може  себи  скратити  мандат.  Приједлог  за скраћење мандата подноси Главни одбор, предсједник Странке или једна трећина делегата Скупштине Странке. Скраћењем мандата Скупштине Странке скраћени су мандати свих органа Странке. Ванредна изборна Скупштина (у новом сазиву), одржава се у року од најдуже 30 дана од дана доношења одлуке о скраћењу мандата Скупштине Странке.

(7) Одлуку о скраћењу мандата Скупштине доноси Скупштина већином од укупног броја делегата.

 

Члан 24.

Одлуку о сазивању Скупштине Странке могу донијети:

а) Предсједник Странке; 
б) Главни одбор Странке, надполовичном већином;

в) једна трећина делегата Скупштине странке.

 

Члан 25.

Рад Скупштине је пуноважан када засједању присуствује већина делегата. Сједницу Скупштине отвара Предсједник Странке или особа која га замјењује у складу са овим Статутом и предлаже радно Предсједништво Скупштине које након избора наставља да руководи скупштинским засиједањем. Ако засиједању Скупштине не присуствује Предсједник Странке нити особа која га мијења у складу са овим Статутом, онда засиједање Скупштине отвара најстарији делегат Скупштине који присуствује заказаној сједници Скупштине. Одлуке се доносе већином гласова присутних делегата ако Статутом није другачије утврђено.

Члан 26.

Све одлуке из своје надлежности Скупштина доноси јавним гласањем, осим ако Скупштина не одлучи другачије. Избори за органе које бира Скупштина спроводе се по правилу тајним гласањем ако Скупштина не одлучи другачије.

 

Члан 27. 
(1) Надлежности Скупштине су:

а) усваја Програм и Статут Странке и њихове измјене; 
б) утврђује опште смјернице политичког дјеловања;
в) усваја извјештај Главног одбора о раду Странке између два засједања; 
г) одлучује о промјени имена и организације Странке; 
ђ) усваја Пословник о свом раду; 
е) одлучује о престанку рада Странке; 
ж) доноси одлуку о именовању и распуштању Главног одбора;
з) бира и опозива предсједника Странке 
и) бира и опозива Надзорни одбор 
ј) бира и опозива Статутарну комисију 
к) бира и опозива до 20 изабраних чланова Главног одбора на основу остварених изборних резултата Општинских одбора.

 

(2) Скупштина  Странке  посебном  одлуком  утврђује  питања  за која је потребно изјашњавање надполовичне већине укупног броја чланова органа који доносе одлуку.

 

Члан 28.

Главни одбор је орган Странке који између двије сједнице Скупштине Странке утврђује политику Странке у складу са одлукама Скупштине.  Главни одбор је одговоран за остваривање Програма и политичких ставова  Странке, као и за спровођење одлука Скупштине.

 

Члан 29.

(1) Главни одбор чине:

а) Предсједник Странке; 
б) Предсједништво Странке; 
в) изабрани   посланици   Странке   у   НС  РС   и  Парламентарној Скупштини БиХ; 
г) изабрани начелници и градоначелници испред Странке
д) предсједници градских – општинских одбора; 
ђ) изабрани чланови од стране Скупштине Странке; 
е) предсједници савјета странке.
(2) Предсједник  односно  потпредсједници  Странке  су  по  функцији Предсједник Главног одбора односно потпредсједници Главног одбора.  Мандат чланова Главног одбора траје четири године.

(3) Чланови Главног  одбора Странке које бира Скупштина бирају се на приједлог Предсједника Странке (највише до 20 чланова) из редова посебно заслужних чланова Странке.

 

Члан 30.

Надлежности Главног одбора:

а) извршава Одлуке Скупштине Странке; 
б) утврђује политику Странке;
в) утврђује  тачан  број  делегата  које  сваки градски-општински одбор даје за састав Скупштине у складу са чланом 23 став 3.; 
г) разматра   и   усваја   на  приједлог  Предсједништва  Странке финансијски план и финансијски извјештај Странке;
д) подноси Скупштини извјештај о раду Странке у периоду између две сједнице Скупштине; 
ђ) утврђује приједлог Статута Странке, 
е) именује   и     разрјешава     потпредсједнике     Странке   на  приједлог предсједника Странке; 
ж) именује   и    разрјешава    генералног    секретара  Странке   на приједлиг предсједника Странке; 
з) именује   и   разрјешава   предсједнике   окружних  одбора  на приједлог предсједника Странке и Окружног одбора; 
и) покреће поступак за разрјешење предсједника Странке; 
ј) бира и опозива савјете, одборе и комисије на нивоу Странке ,
к) именује   пет    чланова   Предсједништва   Странке   на   приједлог  предсједника Странке;  
л) доноси    Одлуку   о    именовању   и   разрјешењу   чланова Предсједништва Странке; 
љ) доноси Одлуке о учествовању или неучествовању на изборима на свим нивоима; 
м) доноси  Одлуке   о   склапању  коалиција  на свим нивоима на приједлог Предсједништва Странке;

н) утврђује коначне листе кандидата за изборе на свим изборним нивоима које предлажу други органи Странке; 
њ) одлучује о учешћу или неучешћу у вршењу власти на свим нивоима; 
о) доноси одлуке о избору кадрова за органе власти на приједлог кадровске комисије и Предсједништва Странке; 
п) разматра и усваја изборни програм Странке; 
р) разматра и усваја извјештај Предсједништва Странке; 
с) разматра и усваја извјештај Посланичког клуба; 
т) доноси   коначну   одлуку   о   распуштању   окружних,  градских  и општинских одбора; 
ћ) доноси  коначну  одлуку  на  жалбе  изјављене  на одлуке које доноси Предсједништво Странке по основу дисциплинског поступка;
у) усваја   Пословник   о   свом   раду,   одлучује    о   сарадњи  са међународним организацијама и асоцијацијама и евентуалном учлањењу Странке у њих; 
ф) врши и друге послове и задатке у складу са Статутом Странке.

 

Члан 31.

(1) Главни одбор одлучује пуноважно ако сједници присуствује већина од укупног броја чланова Главног одбора.

(2) Главни одбор одлуке доноси већином гласова присутних.

(3) Главни одбор сазивају предсједник Странке или једна трећина чланова Главног одбора, најмање једном у три мјесеца.

 

Члан 32.

(1) Члану Главног одбора престаје функција: оставком, истеком рока на који је изабран и престанком чланства у Странци.
(2) Члану Главног одбора по функцији, чланство у Главном одбору  гаси се престанком функције.
(3) Именованом  члану Главног  одбора  функција  може да престане и опозивом од стране Скупштине. 
(4) У случају  да  члан  Главног  одбора  неоправдано  одсуствује  са три сједнице, престаје му мандат у Главном одбору, а на његово мјесто долази члан који се именује или бира на начин прописан овим Статутом.

 

3. Предсједник Странке

 

Члан 33.
(1) Предсједник Странке представља, заступа и руководи Странком.
(2) Мандат предсједника Странке траје четири године.

(3) Предсједник Странке је за свој рад одговоран Скупштини и Главном одбору. 

 

3.1. Избор предсједника 
Члан 34.
(1) Предсједника   Странке   бира   Скупштина,   по  правилу,  тајним гласањем. Скупштина може да одлучи да се избор предсједника обави јавним гласањем.
(2) Кандидата за предсједника Странке мора да предложи најмање 10 Општинских одбора, а Градски/Општински одбор може дати подршку само једном кандидату.
(3) Приједлог кандидата за Предсједника Странке подноси се Скупштини у писаном облику. 

 

Члан 35.
(1) За предсједника Странке изабран је кандидат који је добио већину гласова присутних делагата Скупштине.
(2) Ако је предложено више кандидата а ни један није добио потребну већину, поновиће се избор између двојице кандидата који су добили највећи број гласова.
(3) На  поновљеном  гласању  за   Предсједника   Странке  изабран  је кандидат који је добио већи број гласова.

 

3.2. Престанак функције предсједника Странке 

 

Члан 36. 
(1) Предсједнику Странке функција престаје истеком мандата.
(2) Сваки  члан  Странке,  коме  је  истекао  мандат  предсједника  или фунционера на било ком  нивоу, може да буде поново биран на ту функцију.
(3) Прије  истека  времена  на  које  је  биран,  Предсједнику  Странке функција престаје: оставком, престанком чланства у Странци и опозивањем од стране Скупштине. 

 

Члан 37.

(1) Скупштина  може  да  опозове  Предсједника Странке, већином од укупног броја делегата, ако не извршава одлуке Скупштине и  не поштује Статут и Програм Странке. Поступак за опозив Предсједника Странке покреће се на приједлог Главног одбора или једне трећине делегата Скупштине.

(2) Скупштина одлучује о опозиву предсједника Странке, по правилу, тајним гласањем. Скупштина може да одлучи да о опозиву Предсједника одлучује јавним гласањем. Када овлашћени предлагач поднесе приједлог за опозив Предсједника Странке, Потпредсједник Странке кога овласти Главни одбор, дужан је да сазове ванредну сједницу Скупштине, која одлучује о опозиву.

(3) На  сједници  на  којој је донијела одлуку о опозиву Предсједника Странке, Скупштина ће изабрати новог Предсједника Странке.

 

3.3. Надлежност предсједника

 

Члан 38. 
Предсједник Странке:

а) представља и заступа Странку у складу са законом, Статутом и Програмом Странке у земљи и иностранству, у цјелости и појединостима;
б) руководи  радом  Странке  и  врши  контролу  рада  органа  и организација Странке;
в) стара се о извршавању одлука Скупштине и спроводи политику Странке;
г) сазива  сједницу Скупштине;
д) сазива и предјседава сједницама Главног одбора;
ђ) сазива и предсједава сједницама Предсједништва Странке;
е) делегира одређена задужења осталим функционерима Странке;
ж) предлаже   кандидате   за   потпредсједнике   Странке,  изборне чланове Предсједништва,  генералног секретара Странке, изборне делегате Скупштине и изборне чланове Главног одбора;
з) предлаже Главном одбору изборни Програм Странке и одлуку о учешћу на изборима на свим нивоима;
и) даје сагласност на формирање коалиција на локалном нивоу;
ј) подноси извјештај о раду Странке Скупштини и Главном одбору;
к) даје пуномоћ  за  заступање  Странке пред судом или другим органом;
л) у хитним случајевима именује повјеренике;
љ) именује своје савјетнике за одређене области;
м) разрјешава  Предсједнике  и  распушта  Општинске  и Окружне одборе Странке, што на првој сједници потврђује предсједништво;
н) одређује   критеријуме   за   утврђивање   листе   кандидата   за одборнике и посланике;
њ) руководи  и  располаже  имовином  и  финансијским средствима странке;
о) усклађује рад посланичких клубова странке;
п) предлаже   формирање   информативне   службе   и  именовање руководиоца службе;
р) покреће дисциплински поступак против сваког члана странке;
с) обавља и друге послове у складу са Статутом и општим актима Странке, као и послове које му повјере Скупштина и Главни одбор.

 

4.  Предсједништво Странке
  
Члан 39.

Предсједништво Странке је извршно-политички орган Странке. Предсједништво Странке учествује у стварању и спровођењу политике Странке и спроводи одлуке Главног одбора.

 

Члан 40.

(1) Предсједништво  Странке  сачињавају  Предсједник  Странке, три потпредсједника Странке, генерални секретар Странке, предсједници Окружних одбора и 5 именованих чланова од стране Главног Одбора.

(2) Предсједништво  Странке  бира  се  на  мандатни период од четири године.

(3) Члан Предсједништва може да буде опозван, односно разријешен ако не извршава одлуке Скупштине и Главног одбора и ако не поштује Програм и Статут Странке. Члан Предсједништва по функцији губи чланство у Предсједништву и престанком функције.

(4) Прије   истека  мандата  Предсједништво  може  бити  разријешено дужности Одлуком Главног одбора Странке.

 

Члан 41.

Надлежности Предсједништва Странке:

а) усклађује и надзире рад локалних органа Странке; 
б) организује  изборне  штабове  на  свим  нивоима  и  именује чланове главног изборног штаба Странке на чијем челу се налази генерални секретар;
в) доноси и реализује програм изборне кампање; 
г) покреће иницијативе за измјене и допуне Статута и Програма Странке;
д) доноси   одлуке    о    организовању,   ширењу   Странке  и  формирању градских и општинских одбора; 
ђ) доноси   приједлог   финансијског   плана  и  финансијског  изјештаја Странке који доставља на разматрање и усвајање Главном одбору; 
е) доноси   одлуку    о   распуштању   окружних,   градских  и  општинских одбора; 
ж) именује  повјеренике   у   градовима   и   општинама  гдје  су распуштени или нису формирани окружни, градски и општински одбори; 
з) доноси   одлуку   о   разрјешењу   предсједника   окружних  и  градских – општинских одобра;

и) по потреби сазива скупштине градских и општинских организација;

 ј) води дисциплински поступак као првостепени орган; 
к) формира     на     приједлог      Кадровске     комисије    коначан  приједлог кадровске листе за све нивое власти; 
л) са  кадровске  листе  врши  избор  појединаца,  за  органе  власти, који потврђује Главни одбор; 
љ) планира и организује политичке скупове Странке; 
м) расправља о свим битним питањима везаним за рад Странке и даје мишљење и предлоге Главном одбору; 
н) на  приједлог  генералног   секретара   Странке  доноси  одлуку  о организовању Секретаријата Странке и друге одговарајуће службе за обављање стручних, административних и финансијских послова Странке; 
њ) доноси Пословник о свом раду; 
о) одобрава  отварање  жиро  рачуна  и израду  печата органима локалне организације;
п) одређује   лице    за    преузимање    печата,  документације  и  имовине распуштене локалне организације Странке;
р) врши и друге послове и задатке у складу са Статутом Странке; 
с) доноси   одлуку,   на   приједлог   Предсједника  странке,  о формирању информативне службе и именује руководиоца информативне службе.

 

Члан 42.

Сједнице Предсједништва сазива  и њима руководи Предсједник Странке, а у случају његове спријечености или одсуства сједницу могу да закажу један од потпредсједника кога он овласти или 1/3 чланова Предсједништва Странке. Предсједништво Странке квалификовано одлучује ако сједници присуствује више од половине чланова, а одлуке доноси већином гласова. 

 

Члан 43.

Предсједништво Странке може, по потреби позвати на сједнице Предсједништва Странке поједине предсједнике градских и општинских одбора као и друге функционере и чланове Странке. 

 

Члан 44.

(1) Потпредсједници   Странке    помажу    Предсједнику    Странке  у остваривању функција Главног одбора и Предсједништва Странке.

(2) Потпредсједници   Странке   за  свој  рад  одговарају  Предсједнику Странке и Главном одбору.

(3) Мандат потпредсједника странке траје четири године.

 

Члан 45.
(1) Странка има Секретаријат Странке. На челу Секретаријата налази се генерални секретар, који за свој рад одговара Предсједнику и Главном одбору Странке.

(2) Генералног секретара , на приједлог Предсједника Странке именује Главни одбор на мандатни период од четири године.

(3) Генерални секретар може бити опозван са функције ако не извршава одлуке Главног одбора Странке, Предсједника и Предсједништва, те ако не поштује Статут и Програм Странке.

 

Члан 46.

Надлежности генералног секретара :

а) извршава  одлуке  и  налоге  Предсједника,  Предсједништва и Главног одбора Странке;
б) организује   и   контролише   рад   Секретаријата   и   стручне  службе  у Странци;
в) координира рад окружних и градских – општинских одбора;
г) руководи  радом  Главног  изборног  штаба  и  координира рад изборних штабова окружних, градских и општинских одбора, сарађује са агенцијама ангажованим од стране Предсједника,  Предсједништва и Главног одбора Странке; 
д) припрема     сједнице     Предсједништва,     Главног    одбора   Странке  и Скупштине странке;
ђ) израђује печате за потребе Странке;
е) обавља   и   друге   послове   и   задатке  у  складу  са  овим  Статутом  и Програмом Странке.

 

5.  Статутарна комисија

 

Члан 47.

Статутарна комисија има предсједника и четири члана које бира и разрјешава Скупштина Странке на приједлог Предсједника Странке, на мандат од 4 године. Чланови Статутарне комисије су, по правилу, дипломирани правници. Избор и разрјешење предсједника и чланова Статутарне комисије уређују се Пословником Скупштине Странке.

 

Члан 48.
(1) Статутарна комисија:

а) тумачи Статут и друга општа акта Странке;

б) припрема нацрт измјена и допуна Статута, по одлуци Главног одбора или Предсједништва Странке;

в) даје  иницијативу  и припрема  нацрт  измјена и допуна других општих аката Странке;
г) одлучује о усклађености одлука органа Странке са Статутом;
д) подноси извјештај о раду Скупштини;
ђ) доноси Пословник о свом раду.

(2) Тумачење Статута и других општих аката Странке могу тражити сви органи у Странци. Тумачење Статутарне комисије је коначно и обавезујуће за све органе, тијела и чланове Странке.

 

6. Надзорни одбор

 

Члан 49.

(1) Надзорни  одбор  је  контролно – надзорни   орган  Странке.  Мандат Надзорног одбора је 4 године а  чине га предсједник и четири  члана које бира и разрјешава Скупштина Странке.

(2) Надзорни   одбор   обавља   унутрашњу    контролу   финансијског пословања Странке, контролише приходе Странке, употребу финансијских средстава Странке и управљање имовином која је у власништву Странке или којом Странка располаже по другом основу. Надзорни одбор подноси извјештај о унутрашњој контроли финансијског пословања Главном одбору Странке. Сваки члан Странке може да оствари увид у извјештај Надзорног одбора.

(3) Извјештај о свом раду Надзорни одбор подноси Скупштини Странке. Избор и разрјешење предсједника и чланова Надзорног одбора, као и њихов рад, уређују се Пословником Скупштине.

 

 

VII  -  ТЕРИТОРИЈАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА

 

1.  Oкружни (Регионалниодбор

 

Члан 50.

(1) Окружни   одбор је орган територијалне организације Странке, који је за свој рад одговоран  Главном одбору и Предсједништву Странке.

(2) Окружни  одбор  се  може  формирати  кад  се  са његове територије формира више од половине општинских-градских одбора.

(3) Окружни  одбор  чине  Предсједник  Округа,  до три потпредсједника, предсједници Градских и Општинских одбора, чланови Главног одбора  са територије Округа, секретар, посланици и начелници односно градоначелници са територије округа.

(4) На челу Окружног одбора налази се Предсједник кога именује Главни одбор на приједлог предсједника Странке,на мандатни период од четири године.

(5) Мандат   предјседника     Окружног     одбора    престаје    оставком, престанком чланства и опозивом.

(6) Окружни  одбор  ради  и  одлучује  на  сједници.  Сједницу сазива и отвара предсједник Окружног одбора, када утврди да сједници присуствује више од половине чланова Окружног одбора и предлаже дневни ред. Одлуке се доносе већином присутних чланова Окружног одбора.

(7) Сједницу  Окружног  одбора  може   сазвати   Предсједник  окружног одбора, 1/3 чланова окружног одбора, Предсједник странке и Предсједништво странке.

 

Члан 51.

Надлежности Окружног одбора:

а) спроводи одлуке и извршава налоге виших органа Странке;
б) даје   приједлоге   и   иницијативе  вишим органима Странке и подноси извјештај о свом раду; 
в) бира и опозива потпредсједнике и секретара Окружног одбора; 
г) покреће иницијативу за опозив предсједника Окружног одбора; 
д) покреће    иницијативе   и   предлаже  Предсједништву  Странке  опозив предсједника градских и општинских одбора са подручја Округа и доношење одлуке о распуштању градских и општинских одбора са подручја Округа; 
ђ) доноси    смјернице,    даје    упутства   и   налоге   за    рад   градских  и општинских одбора, врши контролу њиховог рада и тражи извјештаје о њиховом раду; 
е) обавља    изборне    активности   за    територију    Округа   по  упутствима и налозима виших органа Странке; 
ж) подноси захтјев за вођење дисциплинског поступка; 
з)  врши  информисање  чланства  и  нижих  органа  Странке; 
и) врши и друге послове задате од виших органа Странке;

 

Члан 52.

Надлежности предсједника Окружног одбора:

а) предсједава и руководи радом Окружног одбора
б) представља   Окружни   одбор,   руководи   његовим   радом,  заказује  и предсједава сједницама Окружног одбора, врши контролу рада Окружног одбора;

в) предлаже   избор   и   опозив    потпредсједника    и    секретара Окружног одбора;

г) стара се о спровођењу одлука и упутстава виших органа Странке; 
д) врши и  друге  послове  предвиђене  овим  Статутом и одлукама виших органа Странке. 

 

Члан 53.

Потпредсједник Окружног одбора помаже у раду Предсједнику окружног одбора, замјењује га у случају његове одсутности и врши друге послове одређене од стране окружног одбора.  За свој рад одговара Окружном одбору и Предсједнику Окружног одбора.

 

Члан 54.

Секретар Окружног одбора извршава одлуке и налоге Окружног одбора, координира рад Окружног и Градских и Општинских одбора, преноси налоге и упутства Окружног одбора, тражи и прима извјештаје о раду нижих органа и о њима извјештава Окружни обдор, даје налоге и упутства за информисање чланства о раду Странке, сарађује са средствима јавног информисања, припрема сједнице Окружног одбора и врши и друге послове које му стави у задатак Окружни одбор. За свој рад одговара Окружном одбору.

 

2. Градска – Општинска организација

 

Члан 55.
Градску – Општинску организацију Странке чине сви чланови Странке у одређеном граду или општини.

 

Члан 56.

Органи Градске – Општинске организације су:

а) Скупштина Градске – Општинске организације; 
б) Градски – Општински одбор; 
в) Мјесни одбор;

 

2.1. Скупштина градске – општинске организације

 

Члан 57.

Скупштина је највиши орган Градске – општинске организације. Скупштина може да буде редовна и изборна. Изборна Скупштина може бити редовна и ванредна.

 

Члан 58.

(1) Редовна изборна Скупштина одржава се сваке четврте године.

(2) Изборну   Скупштину  општинске  организације   заказује  Општински одбор (повјереник, повјереници) по одобрењу надлежног Окружног одбора, повјереника. Изборној скупштини Општинске организације обавезно присуствује Предсједник Странке или лице које овласти и Предсједник Окружног (Градског) одбора.

(3) Делегати  могу  да  буду: делегати  по  функцији и изборни делегати. Делегати по функцији су : Предсједник Градског – Општинског одбора, потпредсједници, секретар, посланици, одборници, чланови Предсједништва Странке са територије Градске – Општинске организације и Предсједници Мјесних одбора. Изборне делегате чине представници које бирају мјесни одбори, на период од четири године.

(4) Одлуку о броју делегата скупштине доноси Општински одбор водећи рачуна о територијалној заступљености и изборном резултату Мјесних одбора. Мандат делегата  Скупштине Општинске организације престаје: оставком, истеком рока на који је изабран, престанком чланства у Странци. Изабраном делегату мандат може да престане и опозивом од стране Мјесног одбора. Делегату по функцији мандат престаје и престанком функције.

 

Члан 59.

Изборна Скупштина општинске организације образује верификациону и изборну комисију. Верификациона комисија на почетку сједнице утврђује присутан број делегата и кворум за рад. Изборна комисија утврђује резултате гласања. Обе комисије имају по 3 члана, делегата Скупштине.

 

Члан 60.

Изборна скупштина Општинске организације  може пуноважно да одлучује ако је на сједници присутна већина од укупног броја делегата. Скупштина доноси одлуке већином гласова присутних делегата. Сједницом Скупштине предсједава Предсједник (повјереник) Општинског одбора а у раду му помажу најстарији и најмлађи делегат. Рад Изборне скупштине општинске организације ближе се уређује општим актом који доноси Главни одбор.

 

Члан 61.

(1) Изборна  скупштина   Општинске  организације:  бира  и  опозива Предсједника општинског одбора, секретара општинског одбора и делегате Општинског одбора у скупштини Странке.

(2) Кандидата за  Предсједника  Општинског  одбора може да предложи окружни одбор или најмање четвртина од укупног броја делегата, с тим да један делегат може да подржи само једног кандидата. За

предсједника Општинског одбора изабран је кандидат који је добио већину гласова присутних делагата скупштине. Ако је предложено више кандидата а ниједан није добио потребну већину, поновиће се избор између двојице кандидата који су добили највећи број гласова. На поновљеном гласању за предсједника општинског одбора изабран је кандидат који је добио већи број гласова.

 

Члан 62.

Ванредна изборна Скупштина (у новом сазиву), одржава се у року од  најдуже 30 дана од дана доношења одлуке о сазивању ванредне изборне Скупштине од стране Предсједништва Странке. Скупштину организације сазива предсједник Градског - Општинског одбора на властити захтјев или на захтјев, Градског - Општинског одбора, 1/3 мјесних одбора, 1/3 чланства Градске - Општинске организације и Предсједништва Странке

 

Члан 63.

Надлежности Скупштине:

а) бира и опозива верификациону и изборну комисију; 
б) бира   и   опозива   до   20   чланова   Градског – Општинског одбора; 
в) бира  и  опозива  комисију  за  финансијски  надзор  састављену  од 3 члана;
г) разматра и усваја извјештај о раду Градског – Општинског одбора; 
д) разматра    и     усваја   финансијски   извјештај   Градског  –  Општинског одбора; 
ђ) утврђује  програм  активности  усклађен  са  програмима  виших органа Странке;
е) покреће   иницијативе   и   подноси   приједлоге  из  дјелокруга  своје надлежности вишим органима Странке;

 

2.2.  Градски – Општински одбор

 

Члан 64.

Градски – Општински одбор је орган Градске – Општинске организације. Одбор има свој печат са пуним називом Странке и називом одбора града – општине. Градски – Општински одбор за свој рад одговара Скупштини градске – општинске организације, Предсједништву Странке и Окружном одбору.

 

Члан 65.

(1) Градски - Општински  одбор  чине  Предсједник,  потпредсједници, секретар, Предсједници мјесних одбора, посланици са подручја града – општине, градски – општински одборници, начелник или градоначелник,

чланови Предсједништва Странке са подручја града – општине и до 20 именованих чланова од стране Скупштине градске – општинске организације.

(2) Општински одбор може да се формира ако на територији општине има више од тридесет чланова Странке и ако су формирана најмање три мјесна одбора. Док се не испуне услови за формирање општинског одбора, послове општинског одбора обавља повјереник општинског одбора, кога именује предсједник Странке.

(3) Мандат  чланова  Градског – Општинског  одбора  траје 4  године, а престаје оставком, престанком функције или напуштањем Странке. На мјесто члана одбора чији је мандат престао ступа нови члан изабран у складу са већ наведеним процедурама за избор кандидата.

 

Члан 66.

Надлежности Градског – Општинског одобра:

а) извршава одлуке, налоге и упутства виших органа Странке;
б) бира и опозива делегате за Скупштину Странке;
в) сазива засједање Скупштине градске – општинске организације; 
г) бира и опозива Предсједништво градског – општинског одбора; 
д) одлучује   о   коалицијама   на   локалном   нивоу, уз  обавезну сагласност предсједника Странке; 
ђ) одлучује о броју и формирању мјесних одбора;
е) именује повјеренике мјесног одбора;
ж) врши распуштање мјесних одбора; 
з) предлаже кандидате за посланике; 
и) предлаже кандидата за начелника општине;
ј) утврђује   листу   кандидата   за   одборнике   у   скупштини  општине  и кандидате за градске одборнике са своје територије;
к) контролише    рад    страначких  функционера   у   органима  локалне власти; 
л) одлучује по приговорима на чињење или нечињење Мјесних одбора; 
љ) даје приједлог Скупштини за избор листе до 20 кандидата за чланове градског – општинског одбора и три члана комисије за финансијски надзор; 
м) својом     одлуком     разрјешава     дужности    предсједника    и потпредсједника мјесног одбора и до избора новог именује повјеренике; 
н) формира и организује рад служби градског – општинског одбора;
њ) предлаже   кадровској    комисији    Странке   кандидате   за  страначку кадровску листу; 
о) формира савјете, одборе и комисије градског – општинског одбора;

р) подноси захтјев за вођење дисциплинског поступка;

с) даје   приједлоге,   примједбе  и  сугестије  вишим  органима странке и подноси им извјештај о свом раду;
т) доноси  план  и  програм активности  градске  –  општинске организације и Пословник о раду градског – општинског одбора; 
ћ) доноси    финансијски    план    и    разматра   и   усваја  финансијски извјештај предсједништва градског – општинског одбора; 
у) врши    информисање   чланства    о   активностима  Странке,  обавља изборне активности, формира свој изборни штаб; 
ф) разматра  и  усваја  извјештаје о раду посланика и одборника Странке са подручја градске – општинске организације; 
х) врши и друге послове и задатке добијене од виших органа Странке.

 

 

Члан 67.

(1) Радом  градског – општинског  одбора  руководи  и  предсједава предсједник, који за свој рад одговара Скупштини, градском – општинском одбору, Предсједништву градског – општинског одбора, Окружном одбору и Предсједништву Странке.

(2) Предсједника одбора бира градски – општински одбор на мандатни период од четири године. Прије истека времена на које је биран, предсједнику општинског одбора функција престаје: оставком, престанком чланства у Странци, опозивањем од стране скупштине општинске организације, разрјешењем од стране Предсједнка Странке.

 

Члан 68.

Надлежности Предсједника Градског – Општинског одбора:
а) представља одбор и руководи његовим радом;
б) заказује и предсједава сједницама одбора; 
в) предлаже  Предсједништву  Градског  –  Општинског одбора и одбору избор и опозив потпредсједника и секретара градског – општинског одбора; 
г) предлаже   одбору   доношење   одлука   о   формирању   и распуштању мјесних одбора, разрјешењу предсједника мјесних одбора; 
д) стара се о спровођењу одлука и упутстава виших органа Странке; 
ђ) подноси Скупштини извјештај о раду одбора; 
е) врши  и  друге  послове  и  задатке  одређене овим Статутом и послове које добија од виших органа Странке.

 

Члан 69.

(1) Оперативни орган градског – општинског одбора је Предсједништво, кога чине : Предсједник, најмање 3 потпредсједника, секретар, и пет до десет чланова које бира одбор.

(2) Потпредсједници одбора помажу у раду предсјенику, замјењују га у случају његове одсутности или спријечености и обављају послове и задатке које одреди одбор.

(3) Предсједништво  одбора  може  на  своје  сједнице  према  потреби позивати посланике, одборнике, Предсједнике појединих Мјесних одбора и савјета Градског – Општинског одбора.

(4) Приједлози  и  одлуке  Предсједништва  обавезно се верификују на сједницама Градског – Општинског одбора.

 

Члан 70.

(1) Градски – Општински  одбор  има  једног  секретара, кога бира и опозива одбор и који за свој рад одговара одбору и Предсједништву одбора.

(2) Кандидата за секретара Општинског одбора предлаже Предсједник општинског одбора.

(3) Мандат секретара одбора је четири године, а прије истека мандата може бити опозван ако не извршава одлуке и налоге одбора и Предсједништва одбора, те ако не поштује Програм и Статут Странке.

 

Члан 71.

Надлежности секретара Градског – Општинског одбора:
а) извршава одлуке и налоге одбора и виших органа Странке; 
б) стара    се    о   ажурности    евиденције   чланства   градске  –  општинске организације; 
в) координира   рад  градског  –  општинског  одбора  и  виших  органа Странке;
г) члан   је     изборног    штаба    одбора   и   спроводи  све предизборне и изборне активности; 
д) обавља послове и  задатке  на  информисању  чланства о раду одбора и сарађује са средствима јевног информисања;
ђ) учествује  у  припреми сједница одбора и других радних тијела градске – општинске организације; 
е) врши  и  друге  послове  и задатке по налогу одбора и виших органа Странке.

 

Члан 72.

(1) Градски – Општински  одбор ради и одлучује на сједници која је јавна, а посебном одлуком одбора сједница се може одржати без присуства јавности.

(2) Сједнице одбора се одржавају најмање једном годишње, на захтјев предсједника одбора, једног мјесног одбора, једне петине чланова одбора или виших органа Странке. Сједница се може одржати ако јој присуствује више од половине чланова одбора. Одлуке се доносе већином присутних чланова одбора, јавним гласањем.

(3) Сједницу  отвара  Предсједник  одбора  када  утврди  да је присутно више од половине чланова одбора и предлаже Дневни ред. Допуну или измјену Дневног реда може предложити сваки члан одбора. На сједници се води записник кога по завршетку сједнице својим потписом овјеравају Предсједник, секретар и записничар.

 

Члан 73.

Ако општински одбор не обавља послове предвиђене Статутом и другим општим актима Странке, Предсједништво Странке може да донесе одлуку о распуштању Општинског одбора и именовању повјереника Општинског одбора. Одлуку о распуштању општинског одбора, Предсједништво доноси већином гласова од укупног броја чланова. Против одлуке о распуштању Општинског одбора, члан распуштеног Општинског одбора и члан надлежног Окружног одбора могу да поднесу жалбу Главном одбору у року од осам дана од доношења одлуке. Жалба се предаје у писаном облику. Одлука Главног одбора је коначна и против ње не могу да се подносе правни лијекови.

 

2.3.  Мјесни одбор

 

Члан 74. 
(1) Мјесни одбор је орган Градске – Општинске организације Странке који се организује за дио територије града, општине или насељеног мјеста. Мјесни одбор за свој рад одговара Скупштини Градске – Општинске организације, Градском – Општинском одбору, Предсједништву одбора и вишим органима Странке.

(2) Мјесни одбор чине Предсједник, најмање 2 потпредсједника и oд десет до педесет чланова одбора. Предсједника и два потпредсједника бира и опозива чланство Мјесног одбора, на мандатни период од четири године.

(3) Мјесни одбор представља и руководи његовим радом Предсједник мјесног одбора. Предсједник Мјесног одбора предсједава и заказује сједнице Мјесног одбора, врши контролу рада одбора, стара се о провођењу одлука виших органа Странке и врши и друге послове и задатке које добије од виших органа Странке.

(4) Сједнице  Мјесног  одбора  се  одржавају  по потреби, на захтјев Предсједника одбора, једне петине чланова одбора или виших органа Странке. Сједница се може одржати ако јој присуствује више од половине чланова одбора. Одлуке се доносе већином присутних чланова одбора, јавним гласањем.

(5) Сједницу  отвара  Предсједник  одбора  када утврди да је присутно више од половине чланова одбора и предлаже Дневни ред. Допуну или измјену Дневног реда може предложити сваки члан одбора. На сједници се води записник кога по завршетку сједнице својим потписом овјеравају Предсјденик и записничар. 

 

Члан 75.

(1) Општински одбор може, пошто прибави мишљење Мјесног одбора, да разријеши Предсједника Мјесног одбора ако не извршава одлуке виших органа Странке и ако не поштује Статут и Програм Странке. Када Предсједнику Мјесног одбора престане функција, до избора новог Предсједника Мјесног одбора функцију Предсједника Мјесног одбора обављаће вршилац дужности кога именује Општински одбор.

(2) За подручја  гдје је распуштен Мјесни одбор, Градски – Општински одбор може именовати повјереника који за свој рад одговара органу који га је и именовао.

 

Члан 76.

Надлежности Мјесног одбора:
а) припрема и сазива чланство мјесне организације која бира и опозива мјесни одбор; 
б) извршава   задатке   и  поступа по упутствима Градског – Општинског одбора и виших органа Странке; 
в) организује  активности  на  омасовљењу  чланства  Странке, ажурира евиденцију чланства, бирачких спискова и одржава редовне састанке са чланством; 
г) организује   тематске   јавне  трибине  уз  сарадњи са вишим органима Странке;
д)  предлаже    општинском    одбору    кандидате    за    општинске одборнике и функционере у локалној власти; 
ђ) именује   делегате    у    изборну   скупштину   општинске  организације Странке;
е) врши и друге послове и задатке које добије од виших органа Странке; 
ж) информише чланство о активностима Странке;

з) прати и разматра ситуацију на подручју мјесне организације и о томе извјештава градску општинску организацију.

 

 

VIII  -  ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ

 

Члан 77.

(1) Дисциплински одговара сваки члан странке који учини дисциплински прекршај. Дисциплински прекршаји су:
а) повреда одредби Статута и Програма којим се наноси штета Странци; 
б) отуђење, уништавање или намјерно оштећење страначке имовине; 
в) недолично понашање члана Странке којим се омета рад Странке; 
г) кандидовање  за  изборе  на  листи  друге  политичке  партије или као независни кандидат без сагласности Странке;
ђ) прелазак   у  другу   странку   или   прелазак  у  независне посланике или  одборнике;
е) прихватање  кандидатуре  за  функцију  или  саме  функције у извршној или законодоавној власти од стране друге странке, без сагласности Странке; 
ж) непридржавање одлука органа Странке;
з) износи у јавности расправе, закључке и писани материјал са сједница органа Странке, а да није за то овлашћен; 
и) учествује  у  политичким  активностима  и  заступа у јавности ставове који су супротни Програму и политичким ставовима Странке.

(2) Чланство у странци престаје по аутоматизму члану Странке који је правоснажном судском пресудом осуђен за кривична дјела против основних људских права, кривична дјела против живота и кривична дјела против имовине.

 

Члан 78.

За учињене дисциплинске прекршаје могу се изрећи слиједеће дисциплинске мјере:
а) опомена; 
б) искључење из Странке.

 

Члан 79.

(1) Органи  надлежни  за   покретање   дисциплинског   поступка  су Предсједник Странке, Окружни и Градски - Општински одбор Странке, који захтјев за вођење дисциплинског поступка подносе Предсједништву Странке као првостепеном органу.

(2) Предсједништво  по   основу   поднешеног   захтјева  за  вођење дисциплинског поступка, писмено обавјештава члана против кога је поднијет захтјев о мјесту и времену вођења поступка. Након проведеног поступка на коме члан против кога је поднијет захтјев може да изнесе аргументе у своју одбрану, Предсједништво доноси одлуку коју доставља покретачу дисциплинског поступка и лицу против кога је покренут дисциплински поступак.

(3) На одлуку Предсједништва стране које учествују у поступку имају право жалбе Главном одбору Странке као другостепеном органу, у року од 15 дана. Главни одбор Странке, на првом засједању, може одбацити жалбу као неосновану и потврди првостепену одлуку или да усвоји жалбу и преиначи првостепену одлуку. Одлуке Главног одбора у другом степену су коначне.

 

 

IX  -  ДРУГА ТИЈЕЛА СТРАНКЕ

1.  Савјети Странке

 

Члан 80.
(1) Савјети  Странке  су   савјетодавни  органи  Странке  који  прате и разматрају појаве из свог дјелокруга, предлажу рјешења и помажу у припреми стратегије Странке.

(2) Савјети Странке су: 
а) Политички савјет,
б) Савјет за економска питања, 
в) Савјет за пољопривреду и развој села,
г) Савјет за индустрију и енергетику, науку и технологију,
д) Савјет за природне ресурсе, заштиту животне средине и одрживи развој,
ђ) Савјет за трговину и туризам,
е) Савјет за правна питања са посебним одбором за правосуђе,
ж) Савјет за борбу против корупције,
з) Савјет за друштвене дјелатности, спорт и омладину,
и) Савјет за просвјету, културу и здравство
ј) Савјет за безбиједност и одбрану,
к) Савјет за популацију, бригу о дјеци и социјална питања,
л) Савјет за саобраћај и везе,
љ) Савјет за избјегла и расељена лица.
м) Савјет за пензионере,
н) Савјет за националне мањине,
њ) Савјет за међународну сарадњу,
о) Савјет за борачка питања, слијепа и инвалидна лица.

(3) Дјелокруг и састав сваког појединачног савјета Странке одређује Предсједништво Странке на приједлог предсједника Странке. Одлуком о формирању савјета, Предсједништво Странке ће да уреди његове надлежности и организацију. О формирању окружних и општинских савјета окружни и општински одбори одлучују самостално, у складу са одредбама о савјету Странке, уз претходну сагласност Предсједништва Странке.

 

2.  Служба за информисање

 

Члан 81.

(1) Служба за информисање:
а) стара се о информисању чланства и страначкој пропаганди;
б) стара   се   о   изгледу   пропагандног   материјала  и  организује пропаганду Странке;
в) сарађује са средствима јавног информисања;
г) уређује страначке новине;
д) уређује интернет презентацију странке;
ђ) врши  друге  послове  у  складу  са  Статутом  и  општим актима Странке.

 

(2) Руководиоца и чланове Службе за информисање бира и разрјешава Предсједништво Странке на приједлог предсједника Странке. Ближа правила о организацији и раду Службе за информисање прописаће се посебним општим актом Главног одбора.
                 
3.  Посланичке и одборничке групе и чланови савјета мјесних заједница

 

Члан 82.
(1) Посланици  Странке  у  Народној  Скупштини  Републике  Српске и Парламентарној Скупштини БиХ као и у Скупштинама на територији Федерације Босне и Херцеговине организују се у посланичке групе, у складу са законом и пословником скупштине. Посланици Странке не могу, без одлуке Главног одбора Странке, да приступе посланичким групама других политичких организација, односно да формирају заједничке посланичке групе.

(2) Посланици Странке су дужни:
а) да часно и одговорно обављају своју функцију;
б) да својим понашањем и иступањем чувају углед Странке;
в) да обављају функцију у складу са програмом и политиком Странке;
г) да иступају и гласају у складу са програмом и политиком Странке.

(3) Предсједник Странке,  или  лице  које  он  овласти,  координира рад посланичке групе и даје посланицима смјернице за њихово дјеловање у Народној скупштини, односно у Парламенту БиХ. Посланици су дужни да о свом раду подносе извјештај Предсједништву Странке.

 

Члан 83.

(1) Одборници  Странке  у  скупштинама  јединица  локалне самоуправе организују се у одборничке групе, у складу са законом и пословником скупштине. Одборници Странке не могу, без сагласности Општинског - Градског одбора, да приступе одборничким групама других политичких организација нити могу да формирају заједничке одборничке групе.
(2) Одборници Странке и чланови савјета мјесних заједница Странке су дужни:
а) да часно и одговорно обављају своју функцију;
б) да својим понашањем и иступањем чувају углед Странке;
в) да обављају функцију у складу са програмом и политиком Странке;
г) да иступају и гласају у складу са програмом и политиком Странке.

(3) Предсједник Градског, односно Општинског одбора, или лице које он овласти, координира у скупштини града, односно општине рад одборничке групе и брине о раду чланова савјета мјесних заједница и даје одборницима и члановима савјета смјернице за њихово дјеловање.
Одборници су дужни да о свом раду подносе извештај општинском одбору.

 

 

X  -  СТИЦАЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ СРЕДСТВИМА   СТРАНКЕ

 

Члан 84.

(1) Приходи Странке су : 
а) чланарина 
б) приходи  у  складу  са  прописима  о  финансирању политичких странака; 
в) доприноси  посланика,  одборника  и  свих  чланова  Странке  који  су именовани на плаћене функције у представничким органима, у складу са одлуком Предсједништва Странке; 
г) прилози чланова и симпатизера Странке; 
д) поклона, завештања и легата;
ђ) други извори у складу са законом

(2) Имовина  Странке  је недјељива  и  њоме  располаже  и  управља предсједник Странке на основу одлука Главног одбора и Предсједништва Странке.

 

Члан 85.
(1) Непокретности које улазе у имовину Странке уписују се у јавне књиге. Странка води своје финансијско-материјално пословање у складу са законом. Странка води књиговодство о својим приходима и расходима.

(2) За финансијско пословање, подношење извештаја и вођење књига политичке странке и за остваривање контакта са надлежним органом, одговорни су Предсједник Странке и лица која он за то овласти.

 

XI  -  УДРУЖИВАЊЕ У ПОЛИТИЧКЕ САВЕЗЕ И УЧЛАЊЕЊЕ У 
        МЕЂУНАРОДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

 

Члан 86.

(1) Странка може да се удружује у коалиционе савезе са једном или више странака или да раскида савезе на основу одлуке Главног одбора Странке.

(2) По  овлашћењу  Главног  одбора  Странке,  Предсједник  Странке преговара, закључује и потписује споразуме о удруживању у политички савез.

(3) Странка  може остваривати сарадњу и са политичким странкама у иностранству на основу одлука Главног одбора Странке.

 

 

XII  -  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

1.  Промјена програма

 

Члан 87.

(1) Поступак за промјену програма Странке покрећу Главни одбор и Предсједник Странке. Одлука о покретању поступка промјене Програма Странке мора да буде образложена.Предсједништво Странке израђује преднацрт новог програма и упућује га на расправу свим органима Странке. Расправа траје најмање 10 дана.

(2) Након  спроведене  расправе,  на  основу  пристиглих  ставова, Предсједништво Странке сачињава нацрт новог програма који доставља Главном одбору на разматрање. Након разматрања и усвајања или одбацивања поднијетих Амандамана, Главни одбор утврђује приједлог за измјену програма и упућује га Скупштини на усвајање. Скупштина гласањем за текст у цјелини доноси нови програм већином гласова од укупног броја делегата.

 

2.  Престанак рада, мировање и обнова  дјелатности

 

Члан 88.

(1) Рад  Странке  престаје  одлуком Скупштине Странке на приједлог Главног одбора Странке.

(2) У  случају  престанка  рада,  сва  имовина  Странке  прелази  у власништво Српске Православне Цркве.

(3) Лице  које  у  тренутку престанка рада Странке буде на функцији предсједника Странке, овлашћено је да предузима све правне послове који су неопходни да би се исплатили дугови Странке и да би се права из имовине Странке пренијела на Српску православну цркву.

 

3.  Доношење, измјене и допуне Статута

 

Члан 89.

(1) Поступак  за  доношење  Статута  могу да  покрену Главни одбор и Предсједништво Странке. Одлука о покретању поступка за доношење Статута садржи разлоге и састав комисије за промјену Статута. Комисија израђује преднацрт Статута и упућује га на расправу свим органима Странке. Расправа траје најмање 10 дана.

(2) Након спроведене расправе, на основу пристиглих ставова, комисија, у складу са мишљењем Статутарне комисије, сачињава нацрт Статута који доставља Главном одбору на разматрање. Након разматрања и усвајања или одбацивања поднијетих амандамана, Главни одбор утврђује приједлог Статута и упућује га Скупштини на усвајање.

(3) Скупштина  гласањем  за  текст  у цјелини доноси Статут већином гласова од укупног броја делегата. Измјене и допуне Статута врше се на начин и по поступку за његово доношење.

 

Члан 90.

Статут ступа на снагу даном доношења, чиме престаје да важи Статут од 05.03.2009. године.

LogNet