Главни одбор

Главни одбор је орган Странке који између двије сједнице Скупштине Странке утврђује политику Странке у складу са одлукама Скупштине. Главни одбор је одговоран за остваривање Програма и политичких ставова Странке, као и за спровођење одлука Скупштине.

 

Главни одбор чине:
а) Предсједник Странке;
б) Предсједништво Странке;
в) изабрани посланици Странке у НС РС и Парламентарној Скупштини БиХ;
г) изабрани начелници и градоначелници испред Странке
д) предсједници градских – општинских одбора;
ђ) изабрани чланови од стране Скупштине Странке;
е) предсједници савјета странке.

Предсједник односно потпредсједници Странке су по функцији Предсједник Главног одбора односно потпредсједници Главног одбора. Мандат чланова Главног одбора траје четири године.
Чланови Главног одбора Странке које бира Скупштина бирају се на приједлог Предсједника Странке (највише до 20 чланова) из редова посебно заслужних чланова Странке.

 

Надлежности Главног одбора:
а) извршава Одлуке Скупштине Странке;
б) утврђује политику Странке;
в) утврђује тачан број делегата које сваки градски-општински одбор даје за састав Скупштине у складу са чланом 23 став 3.;
г) разматра и усваја на приједлог Предсједништва Странке финансијски план и финансијски извјештај Странке;
д) подноси Скупштини извјештај о раду Странке у периоду између двије сједнице Скупштине;
ђ) утврђује приједлог Статута Странке,
е) именује и разрјешава потпредсједнике Странке на приједлог предсједника Странке;
ж) именује и разрјешава генералног секретара Странке на приједлиг предсједника Странке;
з) именује и разрјешава предсједнике окружних одбора на приједлог предсједника Странке и Окружног одбора;
и) покреће поступак за разрјешење предсједника Странке;
ј) бира и опозива савјете, одборе и комисије на нивоу Странке ,
к) именује пет чланова Предсједништва Странке на приједлог предсједника Странке;
л) доноси Одлуку о именовању и разрјешењу чланова Предсједништва Странке;
љ) доноси Одлуке о учествовању или неучествовању на изборима на свим нивоима;
м) доноси Одлуке о склапању коалиција на свим нивоима на приједлог Предсједништва Странке; 
н) утврђује коначне листе кандидата за изборе на свим изборним нивоима које предлажу други органи Странке;
њ) одлучује о учешћу или неучешћу у вршењу власти на свим нивоима;
о) доноси одлуке о избору кадрова за органе власти на приједлог кадровске комисије и Предсједништва Странке;
п) разматра и усваја изборни програм Странке;
р) разматра и усваја извјештај Предсједништва Странке;
с) разматра и усваја извјештај Посланичког клуба;
т) доноси коначну одлуку о распуштању окружних, градских и општинских одбора;
ћ) доноси коначну одлуку на жалбе изјављене на одлуке које доноси Предсједништво Странке по основу дисциплинског поступка;
у) усваја Пословник о свом раду, одлучује о сарадњи са међународним организацијама и асоцијацијама и евентуалном учлањењу Странке у њих;
ф) врши и друге послове и задатке у складу са Статутом Странке.

 

Сазивање и рад Главног одбора
(1) Главни одбор одлучује пуноважно ако сједници присуствује већина од укупног броја чланова Главног одбора.
(2) Главни одбор одлуке доноси већином гласова присутних.
(3) Главни одбор сазивају предсједник Странке или једна трећина чланова Главног одбора, најмање једном у три мјесеца.


Престанак функције члану Главног одбора
(1) Члану Главног одбора престаје функција: оставком, истеком рока на који је изабран и престанком чланства у Странци.
(2) Члану Главног одбора по функцији, чланство у Главном одбору гаси се престанком функције.
(3) Именованом члану Главног одбора функција може да престане и опозивом од стране Скупштине.
(4) У случају да члан Главног одбора неоправдано одсуствује са три сједнице, престаје му мандат у Главном одбору, а на његово мјесто долази члан који се именује или бира на начин прописан овим Статутом.

LogNet