Предсједништво

Предсједништво Странке је извршно-политички орган Странке. Предсједништво Странке учествује у стварању и спровођењу политике Странке и спроводи одлуке Главног одбора.

Састав и избор

(1) Предсједништво Странке сачињавају Предсједник Странке, три потпредсједника Странке, генерални секретар Странке, предсједници Окружних одбора и 5 именованих чланова од стране Главног Одбора.

(2) Предсједништво Странке бира се на мандатни период од четири године.

(3) Члан Предсједништва може да буде опозван, односно разријешен ако не извршава одлуке Скупштине и Главног одбора и ако не поштује Програм и Статут Странке. Члан Предсједништва по функцији губи чланство у Предсједништву и престанком функције.

(4) Прије истека мандата Предсједништво може бити разријешено дужности Одлуком Главног одбора Странке.

LogNet