НАСЛОВНА > О НАМА > ПРЕДСЈЕДНИШТВО

 

О НАМА

 

ПРЕДСЈЕДНИШТВО

 

 

ПРЕДСЈЕДНИШТВО

 

 

 

 

Предсједништво Странке је извршно-политички орган Странке. Предсједништво Странке учествује у стварању и спровођењу политике Странке и спроводи одлуке Главног одбора.

 

Састав и избор
(1) Предсједништво Странке сачињавају Предсједник Странке, три потпредсједника Странке, генерални секретар Странке, предсједници Окружних одбора и 5 именованих чланова од стране Главног Одбора.
(2) Предсједништво Странке бира се на мандатни период од четири године.
(3) Члан Предсједништва може да буде опозван, односно разријешен ако не извршава одлуке Скупштине и Главног одбора и ако не поштује Програм и Статут Странке. Члан Предсједништва по функцији губи чланство у Предсједништву и престанком функције.
(4) Прије истека мандата Предсједништво може бити разријешено дужности Одлуком Главног одбора Странке.

 

Надлежности Предсједништва Странке:
а) усклађује и надзире рад локалних органа Странке;
б) организује изборне штабове на свим нивоима и именује чланове главног изборног штаба Странке на чијем челу се налази генерални секретар;
в) доноси и реализује програм изборне кампање;
г) покреће иницијативе за измјене и допуне Статута и Програма Странке;
д) доноси одлуке о организовању, ширењу Странке и формирању градских и општинских одбора;
ђ) доноси приједлог финансијског плана и финансијског изјештаја Странке који доставља на разматрање и усвајање Главном одбору;
е) доноси одлуку о распуштању окружних, градских и општинских одбора;
ж) именује повјеренике у градовима и општинама гдје су распуштени или нису формирани окружни, градски и општински одбори;
з) доноси одлуку о разрјешењу предсједника окружних и градских – општинских одобра;
и) по потреби сазива скупштине градских и општинских организација;
ј) води дисциплински поступак као првостепени орган;
к) формира на приједлог Кадровске комисије коначан приједлог кадровске листе за све нивое власти;
л) са кадровске листе врши избор појединаца, за органе власти, који потврђује Главни одбор;
љ) планира и организује политичке скупове Странке;
м) расправља о свим битним питањима везаним за рад Странке и даје мишљење и предлоге Главном одбору;
н) на приједлог генералног секретара Странке доноси одлуку о организовању Секретаријата Странке и друге одговарајуће службе за обављање стручних, административних и финансијских послова
Странке;
њ) доноси Пословник о свом раду;
о) одобрава отварање жиро рачуна и израду печата органима локалне организације;
п) одређује лице за преузимање печата, документације и имовине распуштене локалне организације Странке;
р) врши и друге послове и задатке у складу са Статутом Странке;
с) доноси одлуку, на приједлог Предсједника странке, о формирању информативне службе и именује руководиоца информативне службе.

 

Сазивање и рад Председништва
Сједнице Предсједништва сазива и њима руководи Предсједник Странке, а у случају његове спријечености или одсуства сједницу могу да закажу један од потпредсједника кога он овласти или 1/3 чланова Предсједништва Странке. Предсједништво Странке квалификовано одлучује ако сједници присуствује више од половине чланова, а одлуке доноси већином гласова.

Предсједништво Странке може, по потреби позвати на сједнице Предсједништва Странке поједине предсједнике градских и општинских одбора као и друге функционере и чланове Странке.

Потпредсједници Странке помажу Предсједнику Странке у остваривању функција Главног одбора и Предсједништва Странке.
Потпредсједници Странке за свој рад одговарају Предсједнику Странке и Главном одбору.
Мандат потпредсједника странке траје четири године.